Privacy & Voorwaarden

PRIVACY

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

U kunt ons informatie over uzelf verstrekken door de relevante formulieren op de website in te vullen of door ons dergelijke informatie te verstrekken per telefoon, e-mail of op enige andere manier. Deze informatie omvat persoonlijke gegevens die zijn opgegeven bij de registratie op de website, bij het abonneren op onze service, het openen van een account en het verifiëren van de identiteit van de accounthouder of personen die zijn gemachtigd om het te gebruiken, evenals de betaalinstrumenten die door een persoon worden gebruikt, wanneer zoeken naar een product, gebruik maken van diensten aangeboden door onze website, tijdens het plaatsen van bestellingen op onze website, door deel te nemen aan discussies of andere communicatiefuncties te gebruiken op onze website, tijdens deelname aan trekkingen, promoties of enquêtes, en ook wanneer u ons vertelt over problemen of problemen in het werk van de website.

Informatie die we over u verzamelen:

Met betrekking tot elk bezoek aan onze website en gebruikmakend van onze diensten kunnen wij, bijvoorbeeld, de volgende informatie over u verzamelen (waaronder automatisch): Technische informatie, waaronder het internetprotocol-adres (IP) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform; Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze site (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of gezocht; reactietijden van pagina's, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisklikken) en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen; Informatie over geolocatie. We kunnen op elk moment informatie over realtime locatiegebaseerde informatie van uw apparaat verzamelen terwijl u onze services downloadt of gebruikt. We kunnen deze informatie gebruiken om uw ervaring te optimaliseren. Financiële gegevens en informatie over het gebruik van de diensten en faciliteiten die door onze website worden aangeboden, inclusief informatie over geïmplementeerde transacties en partijen daarbij, waaronder over margetransacties, informatie over de status en (crypto) valuta van rekeningen en kasstromen daarop, opgebouwde commissies, informatie over het crediteren en opnemen van geld van onze rekeningen.

Gebruik van cookies

Cookies worden meestal opgeslagen op de harde schijf van uw computer, die een unieke identificatie toekent aan uw computer. We kunnen ook cookies gebruiken die in e-mails zijn opgeslagen om ons te helpen uw ontvangst van en reactie op te bevestigen. We kunnen ook een serviceprovider (s) gebruiken die cookies op de harde schijf van uw computer zullen plaatsen en informatie zullen ontvangen die wij selecteren en die ons informatie zullen geven over de manier waarop onze gebruikers en bezoekers op onze site navigeren, welke producten worden doorzocht, en algemene transactie-informatie. Informatie verzameld uit cookies wordt door ons gebruikt om de effectiviteit van onze site te evalueren, trends te analyseren, te zien welke problemen onze bezoekers kunnen ondervinden bij het bezoeken van onze site en het beheer van het platform. We hebben deze informatie nodig om de kwaliteit van onze service te verbeteren. U gaat ermee akkoord dat we de browsereigenschap die bekend staat als een "cookie" gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Als we verplicht zijn om persoonlijke gegevens van de gebruiker openbaar te maken of over te dragen in overeenstemming met toepasselijke wetten of binnen de implementatie van beslissingen van de relevante rechtbanken, of als we gedwongen zijn gebruikers te dwingen zich te houden aan de bepalingen en voorwaarden van de met ons gesloten overeenkomsten ; in het geval het nodig is om eigen rechten te beschermen, eigendommen te bezitten, om de veiligheid van deze website, onze gebruikers of anderen te garanderen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met bedrijven en organisaties om fraude te voorkomen en de waarschijnlijkheid van wanbetaling door kredietnemers bij het uitvoeren van margestortingen te verminderen.

Veiligheid en opslag van persoonsgegevens

We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen geautoriseerd personeel van deze website heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens en deze medewerkers zijn verplicht om de informatie als vertrouwelijk te behandelen. De beveiligingsmaatregelen die worden getroffen, zullen van tijd tot tijd worden herzien in overeenstemming met wettelijke en technische ontwikkelingen. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen en is verzending op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Uw rechten

Als u contact met ons opneemt, kunt u de volgende rechten gebruiken: het recht om uw gegevens (geheel of gedeeltelijk) te verwijderen; het recht om uw gegevens te wijzigen of te corrigeren, met name wanneer deze onjuist zijn vermeld; het recht om de verwerking van uw gegevens te betwisten of te beperken; het recht op toegang tot uw gegevens en/of een kopie van uw gegevens die u aan deze website hebt verstrekt in een machineleesbare indeling. U hebt ook het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te verbieden. Voordat u om uw persoonlijke gegevens vraagt, informeren wij u gewoonlijk dat we uw gegevens gaan gebruiken of aan derden bekendmaken voor promotionele doeleinden. U kunt het recht gebruiken om de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden te verbieden door een vinkje te plaatsen in het relevante veld in de vragenlijst. U kunt dit recht ook uitoefenen door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Houd er rekening mee dat de uitvoering van sommige van uw rechten, afhankelijk van de situatie, de mogelijkheid van verdere samenwerking kan beperken, compliceren of volledig uitsluiten.

Onze website kan actieve links bevatten van / naar de websites van partnerorganisaties, adverteerders en gelieerde bedrijven. Als u een actieve link volgt, houd er dan rekening mee dat andere websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de bepalingen van dit beleid. Lees het privacybeleid van deze sites door voordat u uw persoonlijke gegevens met hen deelt.

Toegang tot persoonsgegevens

U heeft het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor elk toegangsverzoek kan een vergoeding van €25 in rekening worden gebracht om onze kosten te dekken door u informatie te verstrekken over de informatie die wij over u bewaren.

Behoud van persoonsgegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang dit voor ons noodzakelijk is om dit te doen, met inachtneming van de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en onze eigen wettelijke en regelgevende vereisten. We hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens of kunnen deze voor een langere periode bewaren als deze wordt onderworpen aan een officieel verzoek of wettelijke verplichting, een onderzoek door de overheid of een onderzoek naar mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden, of in andere gevallen om mogelijke schade te voorkomen. schade op basis van onze redelijke overwegingen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per email aan u worden meegedeeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te bekijken.

VOORWAARDEN

1. Algemene gebruiksvoorwaarden

Indien u gebruik maakt van de softwareapplicatie en levering van producten en diensten van Prostock.Tennis, of anderszins een rechtsverhouding tussen u en Prostock.Tennis ontstaat, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Wij raden u aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Onderstaand gebruiken wij Prostock.Tennis als term voor de website in bezit van Senwa KVK 29050651 BTW NL807630354B01 . Prostock.Tennis heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.Prostock.Tennis. Indien u gebruik maakt van de software van Prostock.Tennis nadat een of meer aanpassingen aan deze algemene voorwaarden zijn doorgevoerd, impliceert dat, dat u deze aanpassingen onherroepelijk heeft aanvaard. Op speciale aanbiedingen is het mogelijk dat aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

 

2. Producten en diensten

Prostock.Tennis biedt haar gebruikers de mogelijkheid onderling tennisrackets te kopen en verkopen. Prostock.Tennis is een platform waar vraag en aanbod samenkomen en waarbij verkoop, transactie, betaling en levering tussen de koper en verkoper onderling worden afgehandeld. Prostock.Tennis speelt geen rol in en is niet verantwoordelijk voor verkoop, transactie, betaling en levering tussen koper en verkoper.

 

3. Gebruik en registratie

Om gebruik te kunnen maken van Prostock.Tennis, dient u meerderjarig te zijn. Na uw eerste bestelling wordt een persoonlijk account voor u aangemaakt. Prostock.Tennis behoudt zich het recht voor, om haar moverende redenen, een account te blokkeren. U staat er jegens Prostock.Tennis voor in dat de informatie die u aan Prostock.Tennis verstrekt juist is, waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mail adres. U bent zelf verantwoordelijk om het wachtwoord van uw account geheim te houden. U stemt ermee in dat in geval van overname van Prostock.Tennis door een andere partij, uw gegevens worden overgedragen aan de overnemende partij. U stemt ermee in dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken overeenkomstig het privacystatement van Prostock.Tennis.

 

4. Gebruik en licentie

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden, verleent Prostock.Tennis u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op gebruikmaking van deze webapplicatie.

 

5. Eigendomsrechten

U staat er voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de data, inhoud en/of bestanden die door u worden opgeslagen en/of ter beschikking worden gesteld. Data en bestanden blijven uw eigendom. U behoudt uw eventueel aanwezige auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die door u wordt opgeslagen en/of ter beschikking wordt gesteld. U bent en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de door u opgeslagen en ter beschikking gestelde data en bestanden. Prostock.Tennis aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid. Prostock.Tennis mag de in haar bewaring gegeven data en bestanden niet zonder toestemming van de gebruiker voor andere doeleinden gebruiken. U erkent en stemt ermee in dat Prostock.Tennis bestanden bevat die eigendom zijn van Prostock.Tennis en/of haar gebruikers en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. U onthoudt zich ervan om de diensten van Prostock.Tennis of een deel daarvan te reproduceren, dupliceren, kopiëren, te verkopen of te exploiteren dan wel dit voor commerciële doeleinden te gebruiken. U zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van Prostock.Tennis of van derden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet 1912. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

6. Regels omtrent digitale bestanden en gedrag

Het is gebruikers verboden om de volgende data en bestanden ter beschikking te stellen:

-van materiaal dat tot illegale activiteiten aanspoort;

-van materiaal dat de rechten van derden schendt;

-in strijd is met de wet of regelgeving;

-in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is, obsceen, beledigend, haatzaaiend of anderszins ongepast;

-met materiaal dat is gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende;

-van materiaal dat virussen, wormen of andere vormen van schadelijke codes bevat evenals ieder ander materiaal dat de diensten van Prostock.Tennis in gevaar brengt;

-van materiaal dat op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarige kinderen;

met enige link naar de bovenbedoelde materialen.

Prostock.Tennis heeft het recht, maar is niet verplicht, om de inhoud van de door u verzonden gegevens te controleren op rechtmatigheid. Wanneer de gehele inhoud of een deel daarvan in strijd is met de wet- en/of regelgeving of met het gestelde in deze algemene voorwaarden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Prostock.Tennis, behoudt Prostock.Tennis zich het recht voor de dienstlevering per onmiddellijk te staken, het persoonlijke account ontoegankelijk te maken voor de gebruiker en al diens data te verwijderen. Prostock.Tennis is zonder enige kennisgeving gerechtigd maatregelen te treffen.

 

7. Geleverde producten, diensten en betaling

Het gebruik van de website Prostock.Tennis is gratis. Op de website en in uw account kunt u koop- en verkoopopdrachten geven voor producten die op Prostock.Tennis gepubliceerd zijn of worden.

 

8. Prijsstelling

De verkoper stelt de vraagprijs voor het te koop aangeboden product vast waarmee het product op de website wordt vermeld, De verkoper kan er ook voor kiezen geen vraagprijs te vermelden en de koper de gelegenheid geven een prijsopgave te verzoeken. Orders worden uitgevoerd tegen de prijs die koper en verkoper onderling overeenkomen. Prostock.Tennis is niet betrokken en niet verantwoordelijk voor prijsstellingen op de website.

 

9. Levertijd

De levertijd wordt vastgesteld door de verkoper en in onderling overleg met de koper afgestemd.

 

10. Recht op retourzending

Er is geen recht op retourzending tenzij koper en verkoper anders overeenkomen.

 

11. Betaling

Alle betalingen worden onderling afgestemd en afgesproken door de koper en verkoper zonder tussenkomst van Prostock.Tennis.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

De door Prostock.Tennis geleverde zaken blijven het eigendom van Prostock.Tennis totdat u alle navolgende verplichtingen uit alle met Prostock.Tennis gesloten (koop-) overeenkomsten bent nagekomen:

-eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door u van deze overeenkomst(en).

-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

-de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koop- overeenkomst(en) door Prostock.Tennis verrichte of te verrichten diensten;

 

13. Aansprakelijkheid

Prostock.Tennis zal trachten beschadiging, verlies, diefstal van of tijdelijk beperkte en/of vertraagde toegang tot de bij haar ondergebrachte data en bestanden en dienstverlening te voorkomen. Mocht onverhoopt toch beschadiging, verlies, diefstal van of tijdelijke beperkte en/of vertraagde toegang tot data en bestanden en dienstverlening optreden, dan is Prostock.Tennis daarvoor niet aansprakelijk. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder inkomensderving, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van data en bestanden is uitgesloten. Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites. Prostock.Tennis is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites. Het gebruik van deze websites is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid van Prostock.Tennis blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten. Prostock.Tennis is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de geleverde producten.

 

14. Vrijwaring

U vrijwaart Prostock.Tennis, haar directeuren en medewerkers en gebruikers tegen alle aanspraken van derden, als gevolg van het gebruik/misbruik van de website van Prostock.Tennis, de fysieke producten en uw account.

 

15. Inbreuk op rechten

Als u van mening bent dat uw data of bestanden op Prostock.Tennis zijn gebruikt of gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, verzoeken wij u om ons daarvan op de hoogte te stellen via het contactformulier.

Deze kennisgeving dient te zijn:

-een verklaring dat er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten;

-een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is;

-ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;

-een beschrijving te bevatten waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden op Prostock.Tennis;

-een verklaring, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw kennisgeving juist is en volledig en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten.

-contactinformatie te bevatten waar Prostock.Tennis contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;

Prostock.Tennis zal kennisgevingen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen, zonder op enigerlei wijze verplicht te zijn rechtsmaatregelen ter zake te treffen.

 

16. Eindigen gebruik

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Prostock.Tennis ten dienste staan, zijn wij gerechtigd om uw activiteiten in verband met Prostock.Tennis te beperken, uw account stop te zetten en te verwijderen, bestanden, gegevens en materialen te verwijderen, gebruikers op de hoogte te stellen van uw activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan, en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt indien: u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden; we niet in staat zijn om enige gegevens die u aan ons verstrekt te verifiëren of te identificeren; we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan Prostock.Tennis kan toebrengen. Prostock.Tennis zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

 

17. Opzeggen

U kunt uw account beëindigen door een email met het bij ons geregistreerde emailadres te sturen met het verzoek uw account te verwijderen. Wij verwijderen dan uw account en alle bijbehorende data.

 

18. Overige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

 

Deze website gebruikt cookies om onder meer content en advertenties te personaliseren. Ook delen we informatie over uw sitebezoek met partners voor social media, adverteren en analyse. Als u gebruik maakt van deze website gaat u hiermee akkoord als ook met de privacy policy en gebruiksvoorwaarden.